Szczegóły organizacji

STOWARZYSZENIE "LIPIANKI"

Siedziba organizacji:

Lipa


Adres do korespondencji:

26-242 Ruda Maleniecka
Lipa 28

--

leszcz5169@gmail.com

725503059

--

--

0000281661

260169588

328988000100400405392250001

 
 

Biuro: Nie

Dni i godziny pracy: --

Data powstania: 29.05.2007

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie

Zasięg działania organizacji: ogólnopolski

Przynależność do związków orgznizacji: Nie

Status organizacji pożytku publicznego: Nie

Liczba członków organizacji: 15

Liczba wolontariuszy: 15

Działalność gospodarcza: Nie

Osoby zarządzające:

Imię i nazwisko Funkcja Telefon E-mail
Agnieszka Mularczyk prezes 725 503 059 --

Specyfika działalności:

Obszary działań organizacji:

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Cele organizacji:

 • Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn
 • Promocja przedsiębiorczości
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji regionalnej i narodowej
 • Promowanie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Wspieranie aktywności społecznej, świadomości obywatelskiej i demokracji
 • Propagowanie działalności charytatywnej i pomocy sąsiedzkiej
 • Ratownictwo i ochrona ludności
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Promocja regionu

Współpraca z gminą:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Promocja zdrowia
 • Promocja Gminy i organizacji
 • Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na działalność organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Inne

Obszary możliwej współpracy z innymi organizacjami:

 • Organizacja wydarzeń kulturalnych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Promocja zdrowia
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Promocja Gminy i organizacji
 • Ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna

Data aktualizacji danych: 2016-07-07